Protokół Kapituły Nagrody im. Władysława Orkana za 2013

I. W dniu 13 maja 2014 roku obradowała Kapituła Nagrody im. Władysława Orkana. Spotkanie odbyło się w Sejmie RP. Obecni byli:
1. Płk rez. Stanisław Dąbrowski – przewodniczący;
2. Halina Murawska – sekretarz;
oraz członkowie:
3. Eugeniusz Grzeszczak – wicemarszałek Sejmu RP;
4. Bernard Antos – sekretarz Województwa Świętokrzyskiego;
5. Gen. prof. Zygmunt Mierczyk – rektor Wojskowej Akademii Technicznej;
6. Krzysztof Jóźwiak – przewodniczący Rady Senioralnej Fundacji im. Władysława Orkana;
7. Grzegorz Małkus – wiceprezydent miasta Skarżysko-Kamienna;
8. Dr Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodległości;
9. Ks. Prof. dr hab. Henryk Skorowski – dyrektor Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW;
10. Prof. dr hab. Władysław Jakub Stępniak – dyrektor naczelny Archiwów Państwowych;
11. Mirosław Szemla – kanclerz kapituły;
12. Zdzisław Bik – prezes Grupy Kapitałowej FASING;
13. Tomasz Skoczek – Fundacja im. Wł. Orkana;
II. Zaprezentowane zostały wszystkie wnioski jakie spłynęły do sekretariatu Nagrody.
Postanowiono przyznać następujące nagrody:
1. Bernard Ładysz (Zgłaszający: Adam Buszko / Katedra Polowa WP)
za całokształt wszechstronnej działalności artystycznej
2. Zespół Pieśni i Tańca „Siedlecanie” (Zgłaszający: Stanisław Bukowiec / Laureat Nagrody
im. Wł. Orkana)
za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie upowszechniania kultury ludowej
3. Lucyna i Andrzej Kozłowscy (Zgłaszający: Urząd Miasta działający w imieniu instytucji
kultury: Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej)
Lucyna Kozłowska:
za ocalenie od zapomnienia wycinanki ludowej oraz promowanie dziedzictwa kultury i sztuki
regionu
Andrzej Kozłowski:
za działalność artystyczną w dziedzinie rzeźbiarstwa oraz promowanie dziedzictwa kultury
i sztuki regionu

4. Marian Pilot (Zgłaszający: Tadeusz Skoczek /Dyrektor Muzeum Niepodległości w
Warszawie)
za całokształt twórczości literackiej związanej z nurtem chłopskim ze szczególnym
uwzględnieniem tomu esejów „Nowy matecznik”

5. Towarzystwo Przyjaciół Chorych – Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego
(Zgłaszający: Trojak Mariusz/ Prezes Fundacji ; Stanisław Gawron/ Członek Zarządu
Fundacji)
za systematyczną i długoletnią opiekę nad ludźmi starszymi, niepełnosprawnymi i
wykluczonymi oraz za stworzenie hospicjum domowego samotnych rolników

Wniosek zgłoszony przez p. Mirosława Szemlę – dotyczący rzeźbiarki Anny Ficoń (B-81-12/14) – decyzją członków Kapituły zostanie ponownie przedstawiony do rozpatrzenia na posiedzeniu Kapituły w roku następnym.

III. Zgłoszone wnioski przez Kapitułę Nagrody:
1. Wicemarszałek Eugeniusz Grzeszczak zgłosił propozycję organizacji konferencji dotyczącej patrona Nagrody w Sali Kolumnowej Sejmu RP
2. Przewodniczący Kapituły zaproponował rozpoczęcie starań w sprawie wydania dzieł Władysława Orkana

IV. Uroczysta gala wręczenia Nagrody im. Władysława Orkana odbędzie się 6 czerwca 2014 roku w Skarżysku-Kanmiennej. Spotkanie uświetni występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Patronat nad Nagrodą im. Władysław Orkana objął Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas.

Sekretarz Kapituły
Halina Murawska

 

Przewodniczący Kapituły
płk rez. Stanisław Dąbrowski
Warszawa, 14 maj 2014